Algemene Beschouwingen 2015

Algemene beschouwingen VVD – Leefbaar Uden

Definitieve voorsprong!

We hebben de afgelopen jaren met veel ambitie geïnvesteerd. Ondanks een sobere begroting doen we wat nodig is. Daardoor heeft Uden in de regio een definitieve voorsprong genomen. Daar kunnen we trots op zijn. Hierdoor hebben we meer voorzieningen voor onze inwoners en voor mensen uit de regio gekregen. VVD-Leefbaar Uden wil graag vasthouden aan het stabiele beleid voor de ontwikkeling van onze gemeente, zoals stimulering van de economie, goede voorzieningen, verkeer & veiligheid. Maar ook behoud van het sociaal vangnet lage lasten en duurzaamheid. Het vertrouwen in de economie neemt duidelijk toe. Dat biedt weer nieuwe kansen. Het is ook goed te zien dat de woningbouw weer aantrekt.

Voorsprong door ambitie
Een absoluut hoogtepunt van het afgelopen jaar was de opening van de Promenade in het centrum van Uden. Een grote publiekstrekker en belangrijk voor winkelstad Uden. Een centrum met goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen dragen hieraan bij. Zo kan de middenstand blijven floreren en dat is goed voor onze economie en werkgelegenheid. Komend jaar zullen city-marketing en promotie van ons centrum elkaar moeten gaan versterken. Ook op andere terreinen is er aan een voorsprong gewerkt. Het zorgpark, met als basis Bernhoven, wordt uitgebreid met multizorgcentrum Vitale. Daarnaast komt naast het Van der Valk Hotel Uden-Veghel het nieuwe plan met fastfoodketens KFC, McDonalds en Subway en een TinQ tankstation. Wederom nieuwe voorzieningen met regionale aantrekkingskracht en nieuwe economische dragers voor Uden.

Voorsprong in voorzieningen
VVD-Leefbaar Uden vindt een overdekt zwembad een basisvoorziening voor onze inwoners. Natuurlijk is het hier ook goed voor bezoekende mensen uit de regio die hier gebruik van maken. Daarom willen wij via een exploitatiebijdrage blijven investeren in het behoud van het overdekte zwembad. Het is ook goed dat we blijven investeren in onderhoud en nieuwe sportfaciliteiten, waaronder de nieuwe kunstgrasvelden van voetbalclub Udi’19 en hockeyclub HCU. VVD-Leefbaar Uden wil blijven inzetten op breedtesport en stimuleren van sport. De F16 op de rotonde is een lang gekoesterde wens van VVD-Leefbaar Uden omarmt om de goede verhoudingen met defensie en vliegbasis te onderstrepen. De vliegbasis is immers belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in Uden, naast de veiligheid van ons land.

Naast de nieuwe investeringen uit de programma begroting doen, blijven er gelukkig gewoon nieuwe ontwikkelingen, zonder dat daar nu door de gemeente geld voor wordt gereserveerd. Een snelweg A77 is voor economische ontwikkelingen in de verdere toekomst een aanjager, ontlast daarmee de huidige infrastructuur. VVD-Leefbaar Uden vindt dat Uden hier serieus werk van moet maken.

Goed en veilig openbaar vervoer is ook van groot belang. De komende jaren moeten verdere stappen worden gezet voor een goed Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, moeten initiatieven tot verbetering worden genomen. Zo wordt extra geld gereserveerd voor de aanleg van een turborotonde op de kruising Oudedijk – Nieuwedijk en worden kleinschalige verkeersmaatregelen genomen bij Lankes, Speekstraat en Zeelandsedijk.

Na de verschrikkelijke start van 2015 met de afgebrande scholen de Brink en Bluysen, constateren we tevreden dat nieuwbouw voortvarend en in goede samenwerking is opgepakt. Dit geldt ook voor het Udens College. Nieuwe scholen voor onze kinderen van de toekomst.

VVD- Leefbaar Uden wil kunst en cultuur op een Udense maat. We zijn op de goede weg met heldere prestatieafspraken. De bezuigingen worden op verantwoorde wijze doorgevoerd. Het Museum voor Religieuze Kunsten is volop bezig met het stimuleren en versterken van activiteiten om bezoekersaantallen te laten stijgen. Men werkt aan een programma voor een breed en toegankelijk publiek. Het uiteindelijke doel is meer rendement te halen uit eigen activiteiten en de activiteiten van partners. VVD-Leefbaar Uden zal dit nadrukkelijk blijven volgen.

VVD-Leefbaar Uden ondersteunt de ontwikkelingen op het gebied van burgerparticipatie, zoals Udenaar de Toekomst, G1000, en in samenwerking met de dorpsraden en gebiedsplatformen. Wij vinden het hierbij wel van groot belang dat er een duidelijke structuur tussen de representatieve democratie en de doe-democratie wordt gecreëerd om verdere ontwikkeling van burgerparticipatie niet te belemmeren. Het is gewoon jammer als door onduidelijkheden en miscommunicatie de samenwerking niet kan worden verbeterd. Uden is met voorsprong verder aan de weg aan het timmeren.

Voorsprong in laagste lasten
VVD-Leefbaar Uden is verheugd dat deze begroting wederom de financiële lasten voor burgers en bedrijven laag houdt. De samenwerking vanuit de regio in de vorm van BSOB is op orde gekomen en werpt zichtbaar zijn vruchten af. Door besparing van kosten en efficiency heeft het zichzelf bewezen.

Voorsprong in het sociale domein
De drie transities, WMO, jeugd en participatie, lijken in Uden goed uit te pakken. Het verdient een groot compliment dat deze nieuwe taken zo zijn ingevoerd dat er nauwelijks problemen zijn ontstaan. Indien nodig is door goede samenwerking en flexibiliteit prima maatwerk geleverd, zoals de groep 18-23 jarigen waar VVD-Leefbaar Uden extra aandacht voor vroeg. Belangrijk is om dit nauwlettend te blijven volgen en (bij)sturen waar noodzakelijk. Vooruitkijkend zijn wij als VVD-Leefbaar Uden blij met een flinke opgebouwde financiële buffer voor eventuele noodscenario's. Voor 2016 willen wij als VVD-Leefbaar Uden doorgaan met deze sociale voorsprong. Goede zorgverlening zoals afgesproken en zelfredzaamheid waar mogelijk.

Voorsprong behouden:
VVD-Leefbaar wil samen met de Udense inwoners deze voorsprong vasthouden en waar mogelijk verder door te pakken. Belangrijk voor het voorzieningenniveau, werkgelegenheid en economie van Uden. Dit door op eigen kracht van zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van de burgers, verbinden en de samenwerking aangaan. Deze begroting gaat ons daarbij helpen. VVD-Leefbaar Uden gaat daarom met veel vertrouwen instemmen met deze begroting. Tot slot: college blijf het voortouw nemen. Ga zo door, onze volledige steun heb je!

Namens VVD-Leefbaar Uden

Jan Hens, fractievoorzitter